KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 • Personas datu apstrādes politika spēkā no 2018. gada 25. maija. Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā — Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā biedrība “AKTĪVISTS” apstrādā personas datus. Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot biedrības “AKTĪVISTS”  sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar “AKTĪVISTS” sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

  Definīcijas

  1. Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus biedrības “AKTĪVISTS” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
  2. Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
  3. Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).
  4. Biedrība “AKTĪVISTS” ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kurš rīkojas Personas datu pārziņa statusā vienotās reģistrācijas Nr. 40008192860, juridiskā adrese Rīgā, Ģertrūdes iela 66, Rīga, LV – 1009, biedrība “AKTĪVISTS” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected].

  Vispārīgā informācija

  1. Biedrība “AKTĪVISTS” ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.
  2. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientiem personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem

   

  Komunikācijas veids

  Identificēšanas kritēriji

  Apkalpošana pa telefonu

  Pakalpojuma saņēmējs:

  Tālruņa numurs

  Vārds Uzvārds

  Dzimšanas datums

  Līguma numurs vai klienta ID numurs

  Pakalpojuma sniegšanas adrese

  Elektroniska apkalpošana www.aktivists.lv

  Pakalpojuma saņēmējs, lai reģistrētos sistēmā autorizējieties caur savu paroli

  Klientu apkalpošana klātienē

  Personu apliecinošs dokuments (pase, ID, autovadītājā tiesībās)

  Pasta sūtījumi

  Līguma numurs vai ID klienta numurs un līgumslēdzējā informācija (vārds, uzvārds)

   

   

  1. Klientam ir tiesības vērsties pie biedrības “AKTĪVISTS” lai noskaidrotu:

  3.1. kādi Klienta personas dati ir biedrības “AKTĪVISTS” rīcībā, kā tie tiek apstrādāti un kādiem mērķiem.

  3.2. kam Klienta personas dati nodoti;

  3.3. tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts);

  3.4. izbeidzot līguma attiecības, pieprasīt dzēst personas datus, ja līguma saistības ir izpildītas;

  1. Līguma izpildei nepieciešamos personas datus biedrība “AKTĪVISTS” uzglabā visā līguma darbības laikā. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vai prasījuma tiesību noilgumam.

  [1] Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

  1.1. Biedrība “AKTĪVISTS” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  1.1.1. līguma noslēgšanai starp Klientu un biedrību “AKTĪVISTS”, ka arī šī līguma izpildei;

  1.1.2. normatīvo aktu izpildei un likumā noteikto pienākumu veikšanai;

  1.1.3. Biedrība “AKTĪVISTS” vai trešās personas likumīgu interešu aizstāvībai, kurai tiek sniegti Personas dati un ja Klienta intereses nav svarīgākas;

  1.1.4. saskaņā ar Klienta aktīvo piekrišanu;

  [2] Biedrība “AKTĪVISTS” likumīgās (leģitīmās) interesēs un Personas datu apstrādes mērķi

  2.1. veikt komercdarbību;

  2.2. sniegt pakalpojumus;

  2.3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

  2.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

  2.5. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

  2.6. pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

  2.7. pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

  2.8. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;

  2.9. klientu apkalpošanai;

  2.10. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

  2.11. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

  2.12. norēķinu administrēšanai;

  2.13. parādu atgūšanai un piedziņai;

  2.14. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

  2.15. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;

  2.16. analizēt biedrības “AKTĪVISTS” mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

  2.17. administrēt Klienta kontu biedrības “AKTĪVISTS” portālā;

  2.18. veikt darbības Klientu noturēšanai;

  2.19. segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

  2.20. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

  2.21. reklamēt savas pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

  2.25. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

  2.26. statistikai un biznesa analīzei;

  2.27. plānošanai un uzskaitei;

  2.28. efektivitātes mērīšanai;

  2.29. atskaišu sagatavošanai;

  2.30. klientu aptauju veikšanai;

  2.31. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

  2.32. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

  2.33. pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

  2.34. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

  2.35. administrēt maksājumus;

  2.36. administrēt neveiktus maksājumus;

  2.37. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

  2.38. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

  2.43. citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus biedrībai “AKTĪVISTS”.

   [3] Personas datu apstrādes principi

  3.1. Personas dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti;

  3.2. Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem;

  3.3. Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi), atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;

  3.4. Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta; 3.5. Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;

  3.6. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām;

  3.7. Dati ir drošībā;

  3.8. Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm bez drošas adekvātas aizsardzības;

  3.9. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.

  [4] Personas datu kategorijas

  2.1. Personas datu kategorijas, kuras biedrība “AKTĪVISTS” lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

  2.1.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati;

  2.1.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda; 2.1.3. Noslēgta līguma nosacījumi (maksa, līguma termiņš utt.);

  2.1.4. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas;

  2.1.5. Dati par paradumiem, patikām un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātības dati par pakalpojumu un servisu;

  2.1.6. Telefonsarunu audioieraksti

  [5] Personas datu glabāšanā

  5.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams;

  5.2. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, biedrība “AKTĪVISTS” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

  [6] Personas datu aizsardzība

  6.1. Biedrība “AKTĪVISTS”, apstrādājot Klienta personas datus izmanto drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas pienācīgi aizsargā šos datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret visām citām nelikumīgām darbībām. Sabiedrībai nodotā informācija tiek glabāta drošos serveros;

  [7] Personas datu saņēmēji

  7.1. Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

  7.1.1.institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;

  7.1.2. parādu piedzinējiem saskaņā ar noslēgto līgumu starp Klientu un biedrību “AKTĪVISTS”, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;

  7.1.3.citām personām, kuras ir saistītas ar biedrību “AKTĪVISTS” pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzējiem, par kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicis e-rēķinus,

  [8] Klienta tiesības

  8.1. Klientam ir visas Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos nostiprinātās tiesības, ieskaitot tiesības:

  8.1.1. būt informētam par savu personas datu apstrādi;

  8.1.2. iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;

  8.1.3. saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti un kādos nolūkos tie tiek apstrādāti;

  8.1.4. saņemt informāciju par to, kādiem datu saņēmējiem personas dati tiek sniegti un/vai tikuši sniegti;

  8.1.5. pieprasīt izlabot vai iznīcināt savus personas datus, vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;

  8.1.6. nepiekrist savu personas datu apstrādei.

  [9] Komerciāli paziņojumi

  9.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par biedrību “AKTĪVISTS” un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem biedrība “AKTĪVISTS” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

  9.2. Komerciāla paziņojuma veidi:

  9.2.1. Īpašie individuālie paziņojumi;

  9.2.2. Interesantas akcijas;

  9.2.3. Lojalitātes programmas piedāvājumi;

  9.2.4. Atlaižu iespējas;

  9.2.5. Loterijas un izlozes piedāvājumi;

  9.2.7. Ielūgumi/aicinājumi uz biedrības “AKTĪVISTS” un/vai trešo pušu organizētājiem pasākumiem

  9.3. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, biedrība “AKTĪVISTS” var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

  9.5. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

  9.5.1. izdarot attiecīgu atzīmi biedrības “AKTĪVISTS”  portālā Klienta personīgajā kabinetā;

  9.5.2. nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];

  9.5.3. zvanot uz biedrības “AKTĪVISTS”  kontaktu centru +371 27228181;

  9.5.4. klātienē biedrības “AKTĪVISTS”  birojā (Ģertrūdes iela 66, Rīga, LV – 1009).

  9.6. Izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

  9.7. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka biedrība “AKTĪVISTS”  var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

  9.8. Jaunumu izsūtīšanai un analizēšanai biedrība “AKTĪVISTS”  izmanto drošu programmnodrošinājumu. Apliecinām, ka citām personām Jūsu dati netiks nodoti.

  1. Nobeiguma noteikumi

  10.1. Politikas spēkā esamība un grozījumi:

  10.1.1. Šī Politika Klientiem ir pieejama www.aktivists.lv.

  10.1.2. Biedrība “AKTĪVISTS”  ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem biedrības “AKTĪVISTS”   mājaslapā, pa pastu, pa e-pastu, vai citā veidā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.